Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2024


Τακτικοί έλεγχοι
Στην Κυπρής & Συνεργάτες Α.Ε. δεν βλέπουμε τον έλεγχο σαν μια υποχρέωση που επιβάλλεται από το κράτος. Για μας ένας έλεγχος μας δίνει την ευκαιρία και την πρόκληση να εκτελέσουμε αναλυτική ανασκόπηση των συστημάτων της εταιρίας, της οργάνωσης και της απόδοσή της.
Στο τέλος της ημέρας ο έλεγχος δεν είναι ένα εγχείρημα που αποβλέπει στην ικανοποίηση των μετόχων, αλλά γίνεται ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο για τη Διοίκηση της εταιρίας.

Οι Ανώνυμες εταιρίες, οι Ε.Π.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 για δύο συνεχείς (12μηνες) χρήσεις, υποχρεούνται σε έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα συγκεκριμένα όρια όπως ορίζονται είναι:

Σύνολο ισολογισμού € 5.000.000,00

Καθαρός κύκλος εργασιών € 8.000.000,00

Μέσος όρος προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα.

Έλεγχοι Ναυτιλιακών Εταιριών
Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν, κατά μεγάλο ποσοστό, συμβατική υποχρέωση των εταιριών προς τις τράπεζες από τις οποίες έχουν λάβει δάνεια. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
Η Κυπρής & Συνεργάτες Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα από το 1978, φέρνοντας την εγχώρια και διεθνή εμπειρία της καθώς και  τη τεχνογνωσία της στον τομέα της ναυτιλίας προς όφελος των πελατών της.

Η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την ομάδα μας για πάνω από 40 χρόνια, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως:

  • Εκθέσεις εύλογης διασφάλισης για τις οικονομικές καταστάσεις
  • Εκτίμηση της ακεραιότητας εσωτερικών αναφορών
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με θέματα λογιστικής παρακολούθησης και κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων

Υπηρεσίες Διασφάλισης (Assurance)
-Εσωτερικός έλεγχος, σχεδιασμένος να καλύπτει όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης, οικονομικές και άλλες, έτσι ώστε η διοίκηση να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο.

-Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών

Αυτοί οι έλεγχοι  διέπονται από το Διεθνές πρότυπο συναφών υπηρεσιών (ISRS) 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με οικονομική πληροφόρηση». Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου γενικά περιορίζεται σε ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων ή άλλα οικονομικά έγγραφα. Ως εκ τούτου το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και το επίπεδο διασφάλισης είναι πιο περιορισμένο από ότι σε περίπτωση πλήρους ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση διαπιστώσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών, που γενικά προορίζεται για χρήση σχεδόν αποκλειστικά από τον πελάτη, αναφέρει τις ελεγκτικές διαδικασίες και μεθόδους που ακολουθήθηκαν καθώς και τα πορίσματα του ελέγχου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε παρατυπίες και συστάσεις.

Έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών ακολουθούνται και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει τους συμμετέχοντες σε έργα του Horizon 2020 για την ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα να συνοδεύουν τις καταστάσεις δαπανών που υποβάλλουν για έγκριση, με «πιστοποιητικό ελέγχου», προκειμένου να αποδείξουν ότι έγιναν σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν, καθορίζονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόμοιες υπηρεσίες απαιτούνται επίσης από άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης.

Έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών ακολουθούνται επίσης και σε άλλα επιχορηγούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως στα έργα DEVCO(Europeaid). LIFE, EASME, iNTERREGως επίσης και στα Εθνικά επιχορηγούμενα έργα, όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης

Ο ειδικός έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης διενεργείται, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65A του ν. 4174/2013, (ΚΦΔ), όπως αυτές ισχύουν, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπό αριθμό ΠΟΛ 1124/2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1196/22.06.2015) Απόφασης ΓΓΔΕ.

Η σχετική εργασία διεξάγεται με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Η εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που θεμελιώνουν το συμπέρασμα το οποίο διατυπώνεται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης διενεργείται σε δειγματοληπτική βάση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην με  αριθμό ΠΟΛ 1124/22.06.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ.  

Polaris-Audittrust

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου χρησιμοποιούμε cookies.

Για να διατηρούμε διαφανείς τις υπηρεσίες μας ανανεώσαμε και την Πολιτική απορρήτου
Πατώντας «Αποδοχή» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies.