Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2019


Αναλαμβάνουμε την εποπτεία λογιστηρίων εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς - βιομηχανία, εμπόριο, ναυτιλία, παροχή υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων εταιριών πάσης μορφής ή κλάδου, τη Τήρηση βιβλίων, τη Διαχείριση Μισθοδοσίας, την Ίδρυση Εταιριών (Ελληνικών και Υπεράκτιων), την Εκκαθάριση Εταιριών, την  Εφαρμογή Λογιστικών Σχεδίων και Αναλυτικής Λογιστικής και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Επίσης πιστοποιούμε την συμμόρφωση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα πάλι με αντικειμενικό σκοπό την προστασία της επιχείρησης από πολλαπλά πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν μετά από έλεγχο των φορολογικών αρχών.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT