Δευτέρα, Μάιος 20, 2019


 

ΕΣΠΑ 2014-2020: Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες μας

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

Την χορήγηση εκθέσεων ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Οι έλεγχοι μας διενεργούνται με βάση το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 «Αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών» και αφορούν  τις δαπάνες, όπως αυτές εμφανίζονται στον προς υποβολή «Πίνακα Δαπανών.

Για τους σκοπούς του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

-H  Αναλυτική Πρόσκληση της σχετικής Δράσης,

-Η απόφαση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα Έργου (και οι τροποποιήσεις αυτών, εφόσον υπάρχουν) και

-Η ΥΑΕΚΕΔ, όπως ισχύει.

 Συνοπτικά σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

- Η νομιμότητα και κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης (σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, τον ΚΦΕ και τον Κώδικα ΦΠΑ) κάθε τιμολογίου/παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στον «Πίνακα Δαπανών» και η ορθή λογιστική καταχώρηση αυτών.

- Ότι κάθε δαπάνη αφορά το εγκεκριμένο έργο και ότι πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.

- Η τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας, που τίθενται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και την ΥΑΕΚΕΔ.

 

 Σημειώνουμε ότι η εταιρία μας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην χορήγηση των σχετικών εκθέσεων, αρχικά στα πλαίσια έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε συνέχεια σε έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Την ετοιμασία φακέλων υποβολής προς την Διαχειριστική Αρχή

Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Την σύνταξη της αναφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης καθώς και των λοιπών κανονισμών που αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Διαχειριστική Αρχή.

-Την σύνταξη  του σχετικού αρχείου excel με τις υποβαλλόμενες δαπάνες.

-Τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους.

-Την εφαρμογή διαδικασίας τήρησης  φύλλων καταγραφής χρόνου (time sheets).

 

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT