Κυριακή, Ιανουάριος 20, 2019


Τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους προγράμματα (Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ) είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αυξήσει τα μεγέθη των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών ώστε να επιτευχθεί κοινωνική και οικονομική σύγκλιση στους κόλπους της.

Τα εν λόγω επιδοτούμενα προγράμματα αποτελούν το δίαυλο εισροής χρημάτων και την επένδυση αυτών σε κάθε χώρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT